امروز حال همه ما خوب است!

خبر پارسی – صفدر دوام – زنده یاد جلال آل احمد در کتاب ارزشمند ارزیابى شتابزده مى نویسد:  « قلم این روزها برای ما شده یک سلاح… و بریده باد این دست، اگر نداند که این سلاح را کجا باید به کار برد» .

قلم  و یا به تعبیر مرحوم جلال سلاح از مهم ترین ابزار کار خبرنگار محسوب میشود وسیله اى که با آن در پى اصلاح امورو رفع مشکلات همنوعان هستیم.به بهانه بزرگداشت سالروز شهادت “شهید محمود صارمى”خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در مزار شریف که در مرداد ماه ١٣٧٧خورشیدى توسط نیروهاى طالبان به درجه شهادت دست یافت هرساله ١٧ مرداد روز پاسداشت از جایگاه حرفه اى خبرنگاراست روزى که اخبارآن نیز توسط خبرنگار تهیه میشودوتحریریه درانتظارخبربه موقع رساندن “خبرنگار”است! اکنون با وجود گسترش رسانه هاى شخصى ازقبیل “واتس آپ، وایبر، تلگرام و….”هرشخص اگربخواهد میتواند خبرنگارى حرفه اى ومتبحرى باشد که جامعه مخاطبین خود راپاسخگو شود.چنانچه بسیارى ازشبکه هاى اجتماعى درسایرحوزه هاى گروهى و حتى خانوادگى برخى مواقع درانعکاس رویدادهاى اجتماعى، حوادث ازاصحاب ماجراجوى رسانه جلوتر هستند واین خود جلوه گر کارزار رسانه اى روزگار ما محسوب میشود.دراین رهگذر خبرنگار هنوز با قلم کاردارد مستند بودن اخبار، تحلیل ها و نوشتارش آبروى کار حرفه اى اش است که بانگاه تیزبین خود پیگیرى میکند.تفاوت کارخبرنگار با فعالان رسانه هاى مجازى یادشده تعهد در نوشته هایش ومستند بودن آنها است .هم اکنون با وجود گسترش این فضا که دربسیارى از موارد فرصتى درحوزه اطلاع رسانى و …براى جامعه خواهدبود شاهدآسیب هاى فراوانى دراین حوزه هستیم نوشتاربى پایه وغیرمستند و انتساب به نویسندگان وشاعران تهدیدى براى سواد رسانه اى جامعه است که هرروز با افزایش آن مواجه هستیم .چند روز پیش نوشته اى ازدکتر شریعتى به نام سهراب سپهرى از سوى یکى از دوستان با مدرک تحصیلى عالى براى من ارسال شد لما بدون ارائه سند! لذا اکنون توجه به ارتقاء سواد رسانه اى جامعه باید دغدغه اصلى روزنامه نگاران باشد تا از ترویج اطلاعات بى پایه و اساس جلوگیرى شود.اخبار و اطلاعات بى پایه آسیبى جبران ناپذیر براى جامعه مخاطب هررسانه است که دردراز مدت برسایر حوزه هاى فرهنگى ،سیاسى،اجتماعى تأثیر منفى خواهدداشت.هنوز باوسعت و فراگیر شدن فضاى مجازى سلاح قلم خبرنگار براى مقابله باناهنجاریها و بى تفاوتى ها کارایى چشمگیرى دارد، هنوز بسیارى ازهموطنان ما با وجود اینکه درجیب خود بزرگترین رسانه مجازى با کارکردهاى متفاوت دارد دراوایل بامداد در جستجوى صبحانه رسانه اى براى خود با کاغذ کاهى روزنامه هستند تا اخبار و تحلیل هاى به روز رارصد کنند.هنوزاصالت کارخبرى ازسوى خبرنگار واقعى مورد اقبال عمومى است پس به تعبیر آل احمد خبرنگار باید بداند سلاح را درکجا بکار برد!! روزخبرنگار روز پاسداشت قلم،کاغذو جوهر انسانیت است.رسانه اى که رکن چهارم دموکراسى قلمداد شده ونمایندگان آن خبرنگاران هستند بدون چشمداشت و صادقانه درمسیرآگاه سازى جامعه گام برمى دارند.
روز خبرنگار مبارک روزى که حال همه ماخوب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.