ماه: شهریور 1394

دیدار مدیرکل و کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس با استاد ابوالقاسم فقیری/سید امین جعفری: استاد فقیری آیینه ی آیین های پارسی است

خبر پارسی – مدیرکل و کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس با استاد ابوالقاسم فقیری دیدار کردند....