محمد حسن حائری شیرازی

فرزند آیت الله حائری شیرازی در پاسخ به اظهارات علم الهدی چه گفت؟ امام بین خشکه مقدس ها و مردم با شجاعت مردم را انتخاب می کرد/بار حکومت بر دوش مردم است نه مقدسین

خبر پارسی - تابستان سال گذشته یعنی تیرماه ۹۴ فرزند آیت‌الله حائری شیرازی محمدحسن حائری شیرازی در یادداشتی به سخنان اخیر...