ماه: فروردین 1394

اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور: با مسببین و مدیران دولتی قاصر در حادثه شیرازبرخوردشود

خبرپارسی - ۴۰ نفر  از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی که در بین...