کانال های بسته / ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و امید ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸـﺪﻩﺍﺳﺖ

خبر پارسی – پیمان بهادری: مردان دولت روحانی می کوشند با حضور در فضای مجازی و استفاده از  ابزار رسانه های دیجیتال و نوین مانند فیس بوک و تویتر عالوه بر ارتباط گیری با بدنه اجتماعی، خلاء دستیابی به رسانه را به نحوی جبران کنند.

ژنرال های دولت یازدهم می دانند چرخ های قطار رسانه ملی روی ریل خودش می چرخد و مسیر یک طرفه را بدون بازگشت و ترس از رویگردانی مخاطب تا آخر و با هر هزینه ای ادامه خواهد داد. تالش برای تولید پیام و ارتباط گیری با مخاطب نشانگر این مساله است که دولتمردان به اهمیت رسانه پی برده اند، اما تیم رسانه ای دولت هنوز سهم رسانه در معادلات قدرت را تعریف و ترسیم نکرده است.

در آن سوی ماجرا رسانه های مقابل دولت، از عرش تا فرش دولت را با  ساز مخالف در بوق و کرنا می کنند و گفت و گوهای هسته ای، تا جشن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) را ابزار  حمله به دولت قرار می دهند تا کانال های ارتباطی دولت را معیوب کنند، اما دولت به اجبار شرایط زمانی تمام توان خود را روی حل مساله هسته ای گذاشته است و هنوز استراتژی مشخصی برای همراهی سرمایه اجتماعی و رسانه های  مستقل طراحی یا اعلام نکرده است.

ناکارآمدی ابزار رسانه ای مجموعه دولت بحثی سراسری است، اما به واسطه این کم توجهی ابزارهای رسانه ای در استان ها به مراتب معیوب تر و کم توان تر از پایتخت است.

ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳـﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﺸـﺨﺼﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮔﻴﺮﻯﺑـﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻧـﮕﺎﺭ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺗﺼـﺎﻝ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻯ ﻋﻴﻨـﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﺟﻮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺩﻭﻟـﺖ ﺑـﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸـﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻋـﺪﻡ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﺮﺍﺳـﻢ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺣﺎﻛﻢ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﻋﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﺘﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﺳـﻤﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸـﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﺗﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻣﺸﺨﺼﻰﺑـﺮﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺸـﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﺑﻘﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻯ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯﻣﺪﻳـﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻳﺸـﺎﻥ ﺭﺍ، ﺭﺍﺣـﺖ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺩﻭﻟـﺖ ﺗﺪﺑﻴـﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣـﻰ ﻛﻨﻨﺪ.  

ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻼﺷـﻰ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳـﺎﺯﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﺩﻭ ﻃـﺮﻑ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻰ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻜﻰﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺩﻭﻟـﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘـﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺩﻛﺘـﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺭﺍﺳـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰﺭﻭﺷـﻨﻰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯﻧﻴﺰ ﻫﺴـﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ نزدیک به ﻳﻚ ﺳـﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.