واکنش تند رئیس شورای شهر شیراز به عملکرد صدا و سیما: جریان اشتباهی بر رسانه ملی حاکم است/ سرمایه های مشروع باید جذب شوند/ در انتخابات شکست خوردند زنجیره انسانی تشکیل می دهند

خبر پارسی – ﺭﻳﻴﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺳﻴﺮ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ روزنامه ﺍﻓﺴـﺎﻧﻪ، ﻏﻼﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﻘﺪﻝ ﺑﺎ ﺗﺸـﻜﺮ ﺍﺯ ﺳـﺨﻨﺎﻥ «ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ» ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳـﺖ ﺍﷲ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﮔﺮﺩ ﺷـﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ، ﺭﺳﺎﻟﺘﺶ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ۴ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺳـﺨﻨﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﺑﭙـﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣـﻰ ﺩﻫﺪ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺒﮕﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ.

ﺣﻘﺪﻝ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻳﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﻣﻰ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻫـﺮ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻫﻴﭻ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻼ ﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﻳـﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺴـﻮﻭﻝ ﺟﺬﺏ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧـﺪ. ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ۱/۵ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﺍﻯ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﺭﻳﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ﮔﻔﺖ: ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺍﺯ ﻣﺴـﻮﻭﻻﻥ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷـﻬﺮ ﻭ ﺗﺎﻣﻴـﻦ ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷـﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻋﺘﻰ ﭘﺨﺶ ﺷـﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎ ﺩﺭﺳـﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﺷـﺪﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿـﺎﺕ ﺷـﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷـﺖ ﻭ ﺳـﺒﺐ ﺁﺷﻮﺏ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ.

همانطور که رهبری فرمودند هر کس مقابل قدرت های برخواسته از مردم قیام کند فتنه گر است، این افراد به فتنه در کشور مشغول هستند.

وی با بیان اینکه شیراز گل سر سبد شهرهای ایران است و بسیاری از شهرها به وضع کنونی شهر غبطهمی خورند، اظهار کرد:  شیراز شهری زنده و با نشاط است که مردم از زندگی در آن لذت می برند، آیا این کاری صحیح است که اکنون که جریان اشتباهی بر رسانه ملی حاکم است از این جو و شرایط سوء استفاده کرده و بدون اطلاع مسوولان به تخریب چهره شهر شیراز بپردازیم.

حقدل در انتقاد شدید از رسانه ملی افزود: این موضوع تاسف آور است که صدا و سیما آنقدر اسیر و تسلیم یک جریان شده است که حتا زحمت تهیه فیلم را به خود نمی دهد و فیلم تهیه شده همان جریان را در رسانه ملی پخش می کند. در این فیلم بخش حاشیه نشین شهر که افغانی ها زندگی می کنند را به عنوان شهر شیراز نشان داده اند و یا اینکه فیلمی که دو سال پیش و در موضوع دیگری از شهردار گرفته اند در قالب این موضوع قرار می دهند

وی درباره جریان مخالفبرج های دوقلو و سایر اقدامات موثر در شیراز چنین گفت: این آقایان در انتخابات مجلس و شورای شهر شرکت کرده اند و به دلیل همین سیاه نمایی ها حتا یک نفر هم از لیست آنها وارد مجلس و یا شورای شهر نشده اند، از این رو با آغاز کار شورا به تخریب و زیر سوال بردن فعالیت های شورای سوم و حتا نتایج انتخابات شورا پرداختند.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: متاسفانه افرادی که این جریان را هدایت می کنند کسانی هستند که عمدتا از افراد بومی شیراز نبوده و کمر به نابودی شهر بسته اند و در برابر هر اقدام موثری در شهر سیاه نمایی و جنجال می کنند  افرادی که در این شهر فرصت زندگی با عزت و مسوولیت و ابراز نظریافته اند اما راه تخریب شهر را در پیش گرفته اند.

این افراد باید بپذیرند که اگر۷ نفر از اعضای شورای سوم مجددا انتخاب شده اند، به دلیل این است که مردم عملکرد آنها  را تایید می کنند و در مقابل با تفکر این گروه تخریبگر مخالف هستند. شورای چهارم در زمانی کمتر از ۸ ماه مشکلات یک دهه گذشته را سامان داده است و سبب تعامل بین گروه های مختلف سیاسی در استان شده است و اکنون هیچ کس از اختلافات سیاسی سخن نمی گوید.

حقدل با اشاره به اندک بودن این جریان مخالف تصریح کرد: این افراد جمعیتی حداکثر ۶۵ نفر  هستند که در خیابان راه افتاده و به اصطلاح زنجیره انسانی تشکیل داده و با ساخت برج های ۲۵ طبقه مخالفت می کنند تا صرفا حرف خود را به کرسی بنشانند و به خاطر شکست در انتخابات از مردم و نظام انتقام بگیرند و با این حرکت به جریان های بیگانه وشبکه های مخالف نظام یاری رسانده اند و سبب انتشار این اخبار توسط آنها شده اند؛ چه کسی به این افراد اجازه می دهد برای یک شهر تصمیم بگیرند و نظراتشان را به منتخبین مردم تحمیل کنند.

 رییس شورای شهر شیراز در خصوص اتهامات مطرح شده در این برنامه تلویزیونی و توهین به مسوولان شهر شیراز گفت: حتما اقدامات جدی در برابر صدا و سیما انجام می شود که تا این اندازه به یک جریان میدان داده و حتا ساخت فیلم را به خود آنها واگذار کرده است. شهردار یک شهر بزرگ را ۵/۲ ساعت پشت خط برنامه نگه داشته و زمان های کوتاه و در شرایط هیجانی از او سوال بپرسند، در حالی که منتقدان به شکلی برنامه ریزی شده در برنامه حضور دارند و هر چه می خواهند بگویند و در ابتدای برنامه نماینده عالی دولت در استان را به تمسخر بگیرند و به تحریف حرف های او بپردازند.

 وی ادامه داد: ما مخالف رانت و سرمایه های نامشروع هستیم اما سرمایه های مشروع باید جذب شوند و به پیشرفت شهر کمک کنند.

حقدل گفت: مخالفان این سرمایه گذاری ها آیا ساخت برج تجاری را بدتر از نرخ ۳۰ درصدی بیکاری می دانند؟ این افراد آیا می توانند پاسخ عوارض و آسیب های ناشی از بیکاری در شهر را بدهند؟ بیکاری رو به افزایشی که سبب گسترش خرید و فروش مواد مخدر، دزدی، نا امنی و  سایر ناهنجاری های اجتماعی می شود.

حقدل در پایان اظهار داشت: در حالی که این موضوع در شورا تصویب شده و به تایید فرمانداری رسیده بر اساس سخنان امام(ره)هر کس بر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند، خلاف شرع عمل کرده است. بنابراین عزیزان را دعوت می کنم که به اسلام و انقلاب باز گردند.

لازم به یادآوری است، پنجشنبه شب گذشته شبکه اول سیما اقدام به پخش برنامه ای به نام «ثریا» با موضوع «شهرسازی و ارایه راهکارهای تامین مالی شهرداری ها»  کرد که کاملا جهت گیری شده و با نشان دادن تصاویری از مناطق حاشیه نشین شهر شیراز و با تحریف سخنان استاندار فارس اقدام  به سیاه نمایی و تخریب چهره شهر شیراز و شهردار کرد و مجری برنامه نیز با جبهه گیری های مشخص و با ذکر نام جریان های خاصی که مخالف سرمایه گذازی در شیراز هستند، خواستار توقف پروژه های شهری شیراز شد و به تعیین تکلیف برای مسوولان پرداخت.

پخش این برنامه از سوی صدا و سیما واکنش های تندی را به دنبال داشت.

5 دیدگاه برای “واکنش تند رئیس شورای شهر شیراز به عملکرد صدا و سیما: جریان اشتباهی بر رسانه ملی حاکم است/ سرمایه های مشروع باید جذب شوند/ در انتخابات شکست خوردند زنجیره انسانی تشکیل می دهند

 1. پیوند رئیس شورای به اصطلاح اصول گرا و رسانه اصلاح طلب را صمیمانه تبریک عرض می نماییم!!!

 2. بیایند و حق الناس حقوق جانبازان بالاخص 5 ٪ را بدهند .
  ایران مدیون این جانبازان است .
  و این جوانان جبهه و جنگ و دفاع مقدس را قدر شناس باشند .

  http://khakpour-m.blogfa.com/

 3. به شخصه جناب آقای حقدل را حلال نمی کنم که انگ ضد انقلابی چسباندند
  بیش از نیمی از حرف های ایشان را تکذیب میکنم
  و برای تک تک حرفهایی که زدند جواب مفصل، منطقی و قانع کننده دارم
  خداوند همه ما را هدایت کند
  بعضی ها را هم از خواب بیدار کند(البته اگر خودشان را به خواب نزده باشند)

 4. کسایی که زنجیر انسانی تشکیل دلدند 65 نفر نبودن، بیش از 100 نفر بودند
  فتنه گر بنودند و 90 درصد آنها دانشجوی دانشگاه شیراز بودند، 10 درصد بقیه هم دانشجویان جاهای دیگر بودند و طلبه
  اکثر آنها دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی بودند نه مثل جناب حقدل رئیس محترم شورای شهر پایتخت فرهنگی ایران مهندسی صنایع غذایی
  “آنجایی که می بینید دانشجو بر سر مسئولان داد می کشد، مسئولان با دانشجویان هم جهت نیستند، آنها مزدور آمریکایی هستند و این جوانان نمی توانند طاقت بیاورند و بالاخره فریاد اعتراض می کشند” امام خامنه ای 8.9.67
  بیانیه دادیم، جلسه گذاشتیم، دیدیم مسئولین علاقه ندارند از خواب بیدار شوند، زنجیر انسانی تشکیل دادیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.