شهردار شیراز: زمینه ارائه تجربیات موفق شهرداران عضو مترو پلیس فراهم شود

خبرپارسی – شهردار شیراز به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور ضمن اشاره به پیشینه غنی فرهنگی این کلانشهر بیان کرد: شیراز می تواند در زمینه مسائل فرهنگی و اعزام هیات های فرهنگی با سایر کشورهای عضو متروپلیس (انجمن کلانشهرهای مهم جهان) تعامل داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد.

شهردار شیراز در این دیدار با تاکید بر اینکه در متروپلیس باید بستر تبادل تجربیات کلانشهرهای مهم جهان فراهم شود، افزود: ضروری است شهرها در این شبکه با یکدیگر تعامل داشته باشند تا متروپلیس بتواند به عنوان یک شبکه متشکل از کلانشهرهای جهان در سطح بین المللی با ظرفیت بیشتری نقش آفرینی کند.

او در دیدار با دبیرکل متروپلیس خواستار استفاده از تجربیات سایر شهرهای عضو این مجمع در حوزه حمل و نقل و ترافیک و به ویژه هوشمندسازی ترافیک شد.

اسکندرپور به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

«اکتاوی دلا وارگا» دبیر کل مترو پلیس نیز در دیدار با شهردار شیراز با اشاره به اینکه متروپلیس شبکه ای بین المللی با ۱۳۸ عضو است، گفت: انجمن کلانشهرهای مهم جهان بر مبنای حکمرایی و مدیریت براساس مشارکت و خرد جمعی شکل گرفته است و زمینه مناسبی را برای تعامل و تبادل تجربیات شهرها با یکدیگر فراهم می کند. در این شبکه بین المللی، شیراز نیز می تواند از دستاوردهای سایر کلانشهرها استفاده و تجربیات و دستاوردهای خود را نیز ارائه دهد.

«دلا وارگا» هدف متروپلیس را ارتقای کیفیت زندگی در شهرها عنوان کرد و افزود: در این شبکه بین المللی تلاش می شود تا شهرها براساس ظرفیت ها، ارزش ها و عناصر محلی خود ارتقا یابند و در این راستا ضروری است که مدیران شهری اولویت ها و خواسته هایشان را با نگاهی به جامعه شهری خود مشخص کنند.

دبیرکل متروپلیس تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور شهرهای مناطق مختلف جغرافیایی جهان حول محور یک موضوع مشخص را از دیگر اقدامات انجمن کلانشهرهای مهم جهان دانست و اضافه کرد: بر این اساس شهرهای مختلف دنیا بر محور یک موضوع مشخص به بحث و تبادل تجربه می پردازند و سپس دستور العمل ها، نتایج و توصیه های حاصل شده در خصوص موضوعات مختلف همچون سیستم حمل و نقل یکپارچه، کاهش گازهای گلخانه ای و … را در اختیار سایر اعضا قرار می دهند.

پیش از این نیز «

خبرپارسی – شهردار شیراز به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور ضمن اشاره به پیشینه غنی فرهنگی این کلانشهر بیان کرد: شیراز می تواند در زمینه مسائل فرهنگی و اعزام هیات های فرهنگی با سایر کشورهای عضو متروپلیس (انجمن کلانشهرهای مهم جهان) تعامل داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد.

شهردار شیراز در این دیدار با تاکید بر اینکه در متروپلیس باید بستر تبادل تجربیات کلانشهرهای مهم جهان فراهم شود، افزود: ضروری است شهرها در این شبکه با یکدیگر تعامل داشته باشند تا متروپلیس بتواند به عنوان یک شبکه متشکل از کلانشهرهای جهان در سطح بین المللی با ظرفیت بیشتری نقش آفرینی کند.

او در دیدار با دبیرکل متروپلیس خواستار استفاده از تجربیات سایر شهرهای عضو این مجمع در حوزه حمل و نقل و ترافیک و به ویژه هوشمندسازی ترافیک شد.

اسکندرپور به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

«

خبرپارسی – شهردار شیراز به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور ضمن اشاره به پیشینه غنی فرهنگی این کلانشهر بیان کرد: شیراز می تواند در زمینه مسائل فرهنگی و اعزام هیات های فرهنگی با سایر کشورهای عضو متروپلیس (انجمن کلانشهرهای مهم جهان) تعامل داشته باشد و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد.

شهردار شیراز در این دیدار با تاکید بر اینکه در متروپلیس باید بستر تبادل تجربیات کلانشهرهای مهم جهان فراهم شود، افزود: ضروری است شهرها در این شبکه با یکدیگر تعامل داشته باشند تا متروپلیس بتواند به عنوان یک شبکه متشکل از کلانشهرهای جهان در سطح بین المللی با ظرفیت بیشتری نقش آفرینی کند.

او در دیدار با دبیرکل متروپلیس خواستار استفاده از تجربیات سایر شهرهای عضو این مجمع در حوزه حمل و نقل و ترافیک و به ویژه هوشمندسازی ترافیک شد.

اسکندرپور به دبیرکل متروپلیس پیشنهاد داد که زمینه ای فراهم شود تا شهرداران عضو انجمن کلانشهرهای مهم جهان تجربه موفق خود در حوزه های مختلف مدیریت شهری را به یکدیگر ارائه دهند.

«اکتاوی دلا وارگا» دبیر کل مترو پلیس نیز در دیدار با شهردار شیراز با اشاره به اینکه متروپلیس شبکه ای بین المللی با ۱۳۸ عضو است، گفت: انجمن کلانشهرهای مهم جهان بر مبنای حکمرایی و مدیریت براساس مشارکت و خرد جمعی شکل گرفته است و زمینه مناسبی را برای تعامل و تبادل تجربیات شهرها با یکدیگر فراهم می کند. در این شبکه بین المللی، شیراز نیز می تواند از دستاوردهای سایر کلانشهرها استفاده و تجربیات و دستاوردهای خود را نیز ارائه دهد.

«دلا وارگا» هدف متروپلیس را ارتقای کیفیت زندگی در شهرها عنوان کرد و افزود: در این شبکه بین المللی تلاش می شود تا شهرها براساس ظرفیت ها، ارزش ها و عناصر محلی خود ارتقا یابند و در این راستا ضروری است که مدیران شهری اولویت ها و خواسته هایشان را با نگاهی به جامعه شهری خود مشخص کنند.

دبیرکل متروپلیس تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور شهرهای مناطق مختلف جغرافیایی جهان حول محور یک موضوع مشخص را از دیگر اقدامات انجمن کلانشهرهای مهم جهان دانست و اضافه کرد: بر این اساس شهرهای مختلف دنیا بر محور یک موضوع مشخص به بحث و تبادل تجربه می پردازند و سپس دستور العمل ها، نتایج و توصیه های حاصل شده در خصوص موضوعات مختلف همچون سیستم حمل و نقل یکپارچه، کاهش گازهای گلخانه ای و … را در اختیار سایر اعضا قرار می دهند.

پیش از این نیز «اکتاوی دلا وارگا» دبیرکل متروپلیس با ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و زوربخش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز دیدار کردند.

براساس این گزارش، انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) یک موسسه غیردولتی بین المللی است که با اهداف غیرانتفاعی و بدون وابستگی سیاسی فعالیت میکند و حوزه فعالیتش مدیریت شهر کلان است. این انجمن درسال ۱۹۸۴ به ابتکار شهردار پاریس و با حضور ۱۴ شهر مهم از سراسر جهان بنیان گذاری شد و در سال ۱۹۸۵ در شهر مونترال کانادا رسماً آغاز به کار کرد. این تشکل در حال حاضر ۱۳۸ عضو فعال دارد و از کشور ایران، شهردار شیراز، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و کرج عضو این انجمن هستند.

تسهیل انتقال و تبادل دانش و تجربه بین اعضاء، نوآوری در مدیریت شهری و کمک به شهرها برای حضور در عرصه بین المللی از جمله اهداف انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) است.

» دبیر کل مترو پلیس نیز در دیدار با شهردار شیراز با اشاره به اینکه متروپلیس شبکه ای بین المللی با ۱۳۸ عضو است، گفت: انجمن کلانشهرهای مهم جهان بر مبنای حکمرایی و مدیریت براساس مشارکت و خرد جمعی شکل گرفته است و زمینه مناسبی را برای تعامل و تبادل تجربیات شهرها با یکدیگر فراهم می کند. در این شبکه بین المللی، شیراز نیز می تواند از دستاوردهای سایر کلانشهرها استفاده و تجربیات و دستاوردهای خود را نیز ارائه دهد.

«دلا وارگا» هدف متروپلیس را ارتقای کیفیت زندگی در شهرها عنوان کرد و افزود: در این شبکه بین المللی تلاش می شود تا شهرها براساس ظرفیت ها، ارزش ها و عناصر محلی خود ارتقا یابند و در این راستا ضروری است که مدیران شهری اولویت ها و خواسته هایشان را با نگاهی به جامعه شهری خود مشخص کنند.

دبیرکل متروپلیس تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور شهرهای مناطق مختلف جغرافیایی جهان حول محور یک موضوع مشخص را از دیگر اقدامات انجمن کلانشهرهای مهم جهان دانست و اضافه کرد: بر این اساس شهرهای مختلف دنیا بر محور یک موضوع مشخص به بحث و تبادل تجربه می پردازند و سپس دستور العمل ها، نتایج و توصیه های حاصل شده در خصوص موضوعات مختلف همچون سیستم حمل و نقل یکپارچه، کاهش گازهای گلخانه ای و … را در اختیار سایر اعضا قرار می دهند.

پیش از این نیز «اکتاوی دلا وارگا» دبیرکل متروپلیس با دکتر ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و دکتر زوربخش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز دیدار کردند.

براساس این گزارش، انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) یک موسسه غیردولتی بین المللی است که با اهداف غیرانتفاعی و بدون وابستگی سیاسی فعالیت میکند و حوزه فعالیتش مدیریت شهر کلان است. این انجمن درسال ۱۹۸۴ به ابتکار شهردار پاریس و با حضور ۱۴ شهر مهم از سراسر جهان بنیان گذاری شد و در سال ۱۹۸۵ در شهر مونترال کانادا رسماً آغاز به کار کرد. این تشکل در حال حاضر ۱۳۸ عضو فعال دارد و از کشور ایران، شهردار شیراز، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و کرج عضو این انجمن هستند.

تسهیل انتقال و تبادل دانش و تجربه بین اعضاء، نوآوری در مدیریت شهری و کمک به شهرها برای حضور در عرصه بین المللی از جمله اهداف انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) است.

» دبیرکل متروپلیس با دکتر ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و دکتر زوربخش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز دیدار کردند.

براساس این گزارش، انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) یک موسسه غیردولتی بین المللی است که با اهداف غیرانتفاعی و بدون وابستگی سیاسی فعالیت میکند و حوزه فعالیتش مدیریت شهر کلان است. این انجمن درسال ۱۹۸۴ به ابتکار شهردار پاریس و با حضور ۱۴ شهر مهم از سراسر جهان بنیان گذاری شد و در سال ۱۹۸۵ در شهر مونترال کانادا رسماً آغاز به کار کرد. این تشکل در حال حاضر ۱۳۸ عضو فعال دارد و از کشور ایران، شهردار شیراز، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و کرج عضو این انجمن هستند.

تسهیل انتقال و تبادل دانش و تجربه بین اعضاء، نوآوری در مدیریت شهری و کمک به شهرها برای حضور در عرصه بین المللی از جمله اهداف انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.