یک کار خوب

اینجا شهر سعدی،بنی آدم اعضای یکدیگرند؟!/ نصف سیب زمینی برای سه نفر!/فقر تقدیر نیست/آموختن مسائل فرهنگی از غذا و مسکن مهم تر است

خبر پارسی – مستانه مرتب - تاثیرگذاری،موفقیت و مددرسانی را همه ی ما دوست داریم.حال اگر تجلی این سه گزینه...