زبان انگلیسی محور دانش افزایی است

دومین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی بههمت موسسه آموزش عالی زند شیراز برگزار شد.

این مراسم با حضور رئیسموسسه آموزش عالی زند شیراز، نماینده استاندار فارس در شورای عتف، رئیساداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی موسسه استنادی جهان اسلامی، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز و جمعی از اساتید برجستهاستانی، کشوری و بین المللی به همراه شماری از علاقمندان و با حضور اصحابرسانه در سالن همایش های دانشکده علوم انسانی زند شیراز برگزار شد.

فرصتی برای به اشتراک گذاری تجارب علمی

در ابتدای این آیین رئیس موسسه آموزش عالی زند شیراز گفت: دومین همایش ملیدستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی فرصت مناسبیبرای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است تا تجارب و نظرات خود را در زمینهادبیات، مترجمی و زبان شناسی زبان انگلیسی با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

سید ابراهیم حسینی پیرامون موفقیت های علمی همایش های موسسه آموزش عالیزند شیراز خاطرنشان کرد: اولین همایش در سال گذشته با وجود شرایط کرونا بااستقبال گسترده اساتید و دانشجویان و علاقمندان برگزار شد و به بیش از هفتاد وپنج درصد از اهدافی که مدنظر داشتیم، جامه عمل پوشاندیم.وی در ادامه با اشارهبه ارسال هزار مقاله به دبیرخانه این همایش اظهار داشت: از میان مقالات پذیرفتهشده تعدادی در قالب پوستر و تعدادی نیز به صورت بیانی برای حاضران در همایشارائه شد.

این مقام عالی آموزشی از برگزاری چندین کارگاه آموزشی تخصصی نیز درحاشیه این رویداد خبر داد و گفت: زبان انگلیسی و زیرشاخه های تخصصی آنمحور دانش افزایی در جهان معاصر محسوب می شود و نیاز به فراگیری مبانیجدید و به روز رسانی اطلاعات شاخصه مهمی در رشد آموزشی است.

رئیس دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبانانگلیسی در بخش دیگری از سخنان خود به محتوای برخی مقالات ارسالی توسطاساتید، دانشجویان و پژوهشگران اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مقالاتارسال شده به موضوعاتی مانند نقش سلیقه در ترجمه متون انگلیسی، ضرورترعایت نکات فنی ترجمه، آسیب شناسی و بیان چالش های ترجمه متون انگلیسی بهخصوص در ترجمه مطالب علمی به خوبی پرداخته شده است.

دکتر حسینی ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران اجرای این همایش گفت: دربرپایی این همایش دانشگاه شیراز و موسسه استنادی علوم جهان اسلام همکاریقابل تقدیری داشتند. این مقام عالی آموزشی همچنین به حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های مختلف داخل و خارج از کشور نیز اشارهکرد و افزود: خوشبختانه امسال این توفیق حاصل شد که پذیرای حضور یا دریافتکننده مقالات اساتید برجسته ای از دانشگاه های شیراز، علامه طباطبایی، ملبورناسترالیا سوجوی چین، ترکیه، اندونزی، مالزی و غیره باشیم. دکتر حسینی در پایاناز حضور سفیر ایران در سازمان یونسکو در این همایش قدردانی کرد.

فرآیند توسعه از شاهراه علم می گذرد

نماینده استاندار فارس در شورای عتف  یکی دیگر از سخنرانان این همایشتخصصی بود. دکتر سید آیت ارزمجو با تقدیر از موسسه آموزش عالی زندشیراز و به ویژه زحمات دکتر صدیقی، دبیر علمی این همایش در راستای برپاییاین همایش تخصصی اظهار داشت: فرآیند توسعه از شاهراه بسط علمی می گذردو بر اساس مذاکرات و گفتمان هامی توان به توسعه علمی دست یافت.

وی افزود: در همایش ها بسیاری از ناگفته های علمی رمز گشایی شده و فرصتیفراهم می شود که از محضر اساتید کشوری و جهانی بهره مند شویم. او در بخشدیگری از سخنانش از کوچ جامعه علمی به عنوان یک آسیب یاد کرد و افزود: یکی ازدستاوردهای برگزاری این همایش ها می تواند یاری رسانی به نخبگان باشد.

نماینده استاندار فارس در شورای عتف با اشاره به این موضوع که اعتبارات تحقیقو پژوهش به ویژه در استان ها برای رشد علمی بسیار ناچیز است، اضافه کرد: استاندار مردمی فارس به معاون اول ریاست جمهور در این خصوص مکاتباتیداشته و امیدواریم شاهد اصلاح این روند باشیم.

دکتر رزمجو در بخش دیگری از سخنانش ظرفیت های شیراز را در عرصه هایمختلف جهانی توصیف کرد و افزود: قدمت علم دیار فارس ریشه در تاریخ دارد و هریک از مشاهیر این سرزمین در نوع خود طلایه دار علم و معرفت و مبانی تعالیهستند. وی از مبانی علمی به عنوان موتور محرک و پیشران محورهای توسعه واشتغال یاد کرد و اظهار داشت: گاهی دیده می شود که دانشجویان در هنگامتحقیق با نوعی سرگشتگی مواجه می شوند و برای اجتناب از این موضوع به نقشهراه نیازمندیم. همچنین برای تولید و ترویج علم به نقشه راه کارشناسی شده نیازهست که اساتید دانشگاهی و محققان در این زمینه باید پا به عرصه عمل گذارند.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: موسسه آموزش عالی زند شیراز با دارا بودنبیش از ۱۲ هزار دانشجو به عنوان یک قطب ارزنده علمی در جنوب کشور برشمردهمی شود.

حضور فرهیختگان در موسسه آموزش عالی زند

در ادامه این مراسم معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز و دبیر علمیدومین همایش ملی دستاورد های نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان گفت: اینهمایش با هدف به اشتراک گذاری آخرین دستاوردهای نوین در حوزه های مختلفزبان انگلیسی بر گزار شده و جمعی از فرهیختگان، پژوهشگران و اساتید برجستهاز سراسر کشور را در این رویداد علمی بزرگ گردهم آوردیم.

دکتر شیوا صدیقی با بیان این که موسسه آموزش عالی زند شیراز به عنوان بزرگترین موسسه آموزش عالی جنوب کشور افتخار برگزاری نخستین دوره از دوره اینهمایش ملی را در کارنامه دارد، اظهار داشت: پس از استقبال ازاولین دوره از اینرویداد، دومین دوره با هدف جذب حمایت های دیگر سازمان ها و دانشگاه های ملیو بین المللی برنامه ریزی شد. در این دوره از رویداد افتخار جذب حمایت معنوی دودانشگاه بین المللی و بیش از ۱۰ دانشگاه و سازمان ملی را داشته ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: با عنایت به داشتن پتانسیل ها و توانمندی های گروهزبان انگلیسی موسسه زند و با مشارکت بخش زبان های خارجی و زبانشناسیدانشگاه شیراز، تمام توان خود را در برگزاری هرچه با شکوه تر این رویداد علمی بهکار گرفتیم.

این مقام عالی آموزشی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: باپیگیری هایمعاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز موفق به کسب حمایت موسسهپایش علوم و فناوری علوم جهان اسلام و پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا) در راستاینمایه سازی مقالات شدیم. این همایش سومین همایش ملی با ISC به میزبانیموسسه آموزش عالی زند شیراز است. همراهی و مشارکت دانشگاه شیراز و بهخصوص استاد گرانمایه، دکتر ناصر رشیدی به عنوان دبیرعلمی، ما را در برگزاریهرچه بهتر این همایش یاری کرد.

دکتر صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با ارایه آمار و ارقامی افزود: از زمانپذیرش آثار تا اتمام مهلت بالغ بر ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که باهمکاری ارزشمند ۶۰ داور از بهترین دانشگاه های کشور، ٢٧١ مقاله برای ارائه یشفاهی و پوستر مورد پذیرش قرار گرفت. بالغ بر ۶۰ درصد از اعضای کمیته علمیاین همایش را اساتید برجسته دانشگاه های داخلی و خارج از کشور در حوزهآموزش، ادبیات و مترجمی تشکیل می دهند.

این مقام عالی آموزشی از برپایی چهارکارگاه تخصصی طی دو روز خبر داد واظهار داشت: از حامیان بین المللی این همایش می توان به دانشگاه والیسونگواندونزی و دانشگاه اینانو ترکیه و از حامیان ملی می توان به مرکز منطقه ای اطلاعرسانی علوم و فناوری، انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) TELLSI، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه جهرم، انجمن زبانشناسی ایران، انجمن آسیایی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانخارجی (Asia TEFLخانه زبان فارس، پژوهشکده معلم و حلقه نشانه شناسیتهران اشاره کرد.

اهمیت برنامه محوری در عرصه های علمی

رئیس اداره روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در این مراسم گفت: برگزاری نشست های تخصصی در قالب همایش های علمی زمینه ارتفا رشد علمیرا فراهم می آورد.

دکتر محمدرضا فلاحتی با بیان این که برگزاری دومین همایش ملی رویکردهای نویندر آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی در موسسه آموزش عالی زند شیرازجای تقدیر دارد، اظهار داشت: تداوم برگزاری همایش های تخصصی در مجامععلمی و آموزشی نشان از برنامه محوری دارد و با تلاش های صورت گرفته امیدواریمزمینه برپایی سومین رویداد علمی در موسسه آموزش عالی زند به صورت بین المللیفراهم شود.

وی با تشریح و آمار و ارقامی پیرامون همایش های علمی افزود: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۷ کنفرانس بین المللی، ۳۵۶ ملی و ۸ منطقه ای برگزار شد و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶۳ کنفرانس بین المللی و ۴۵۸ ملی و ۴ کنفرانس منطقه ای برگزار شدهاست.

دکتر فلاحتی با بیان این که برگزاری همایش ها زمینه ساز تولید محتوای علمیکارآمد خواهد بود، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای جهان با تلاش هایمضاعفی در اتوبان تولید علم به هم اندیشی و تبادل نظر می پردازند و باید زمینههای برگزاری همایش های علمی در کشور ما نیز تقویت شود.

رئیس اداره روابط عمومی پایگاه استندای علوم جهان اسلام افزود: امیدواریمموسسه آموزش عالی زند به موازات برگزاری همایش های تخصصی در سنواتآینده میزبانی از همایش های جهانی را با همراهی سایر مراجع علمی استان عهدهدار شده و بر اعتبار علمی و آموزشی فارس و کشور بیفزاید.

توسعه علمی با محوریت زبانی

دکتر حیدری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز در اینمراسم گفت: برای استفاده از داشته های علمی غرب در عرصه های تکنولوژینیازمند فراگیری زبان انگلیسی هستیم.

وی برشی به عمق تاریخ با رویکرد زبان شناسی و تاثیر آن بر فرآیند تولید علم زد واظهار داشت: اگر به شیوه زندگی دانشمندان ایرانی و بزرگان علمی جهان اسلامنگاه کنیم با این حقیقت روبرو می شویم که بسیاری از آنها در بازه زمانی قرن دومتا ششم  هجری قمری می زیسته و پس از آنها سلسله مشاهیر آنچنان که انتظارمی رفت، تداوم نیافت.

این استاد دانشگاه شیراز با تشریح بخشی از دلایل این موضوع گفت: در زمانه ایکه این دانشمندان می زیسته اند زبان معیار عربی بود و بسیاری از مشاهیر ما بازبان عربی به تولید علم همت می گماشتند و انتظار بر این بود که انتقال مفاهیم نیزبر پایه همین زبان انجام شود. اما تحولاتی نظیر حملات مغول و یورش تیمور رخ دادکه باعث شد این شیوه انتقال مفاهیم در مسیر دگرکونی قرار گرفته و ابزار انتقالزبانی از دست رفت.

دکتر حیدری با بیان این که در محافل آکادمیک فردی با سواد محسوب می شود کهبه مبانی زبان دوم یعنی انگلیسی اشراف داشته باشد، افزود: در دنیای کنونی زبانعلمی به انگلیسی تغییر ماهیت داده و به عنوان زبان بین المللی مقبولیت یافته است.

او در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: از لحاظ تعداد واژگانی زبان عربینسبت به انگلیسی غنی تر است اما رشته عواملی که سبب شد زبان انگلیسی درعرصه های جهانی خود را مطرح کند. این موضوع شاید ریشه در شکل گیری انقلابصنعتی در بریتانیا و صدور آن به دیگر کشورها داشته باشد.

هم اندیشی صاحب نظران در موسسه آموزش عالی زند

بر اساس این گزارش شایان ذکر است در این همایش علمی پژوهشی دکتر سیدابراهیم حسینی ریاست موسسه  آموزش عالی زند شیراز، پروفسور سید آیت اللهرزمجو نماینده استانداری در شورای عالی عتف، دکتر شیوا صدیقی معاونپژوهشی موسسه و دبیر علمی همایش، دکتر حیدری معاون پژوهشی دانشکده علومانسانی دانشگاه شیراز، دکتر محمدرضا فلاحتی رئیس اداره روابط عمومی پایگاهاستندای علوم جهان اسلام، پروفسور ناصر رشیدی عضو هئیت علمی بخش زبانهای خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز و دبیر علمی همایش به ایراد سخنرانیپرداخته و  شرکت کنندگان در قالب کارگاه های تخصصی به ارائه مقالات خودپرداختند. گفتنی است این همایش تخصصی از کانال های مجازی برای علاقمنداندر دسترس بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.