رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی: پژوهش از ارکان اساسی توسعه و رشد جامعه است

خبرپارسی – رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی شیراز گفت: پژوهش ازارکان اساسی توسعه ورشدجامعه است وتوسعه ی متوازن وپایدارجامعه رابطه ی مستقیم بااموزش،فناوری وکمیت وکیفیت پژوهشهای بنیادی وکاربردی دارد.

دکتر حسین محمدی در آستانه هفته پژوهش در جمع اساتید و پژوهشگران این دانشگاه گفت:ا فزایش راندمان وبهره وری نیروی انسانی درسازمانهای مختلف درسطح کشوروبه تبع ان ارتقا ُپیشرفت وتوسعه ی همه جانبه محصول فرایندصحیح اموزش،تحقیق وپژوهشهای کیفی است که جهت تحقق این امرنیارمنداساتیدمجرب وباانگیزه ودانشجویان پرتلاش، توانمند ومشتاق فراگیری اموزش ومحیط مناسب اموزش وپشتیبانی لازم است.

محمدی خاطر نشان کرد:کشورهای توسعه یافته دارای نظام پژوهشی پویاوفعال هستندکه بااینده نگاری واینده پژوهی مسیررشد وتوسعه جامعه راترسیم می کنندوبه همین خاطرسهم پژوهش وتحقیق درکشورهای توسعه یافته ازبودجه ی سالیانه کشور رقم بسیارقابل ملاحظه ای می باشد.

دکترمحمدی درپایان بیان داشت:فرهنگ پژوهش باید به صورت نظام مند درکشورنهادینه شود واین باوردرسیستم اموزشی وبه تبع ان درجامعه ایجاد شود که هزینه وسرمایه گذاری دربخش اموزش وپژوهش می تواند اینده ای مطلوب همراه بارفاه وتوسعه ی ملی رابرای جامعه به ارمغان اورد واین مهم باتحول دراموزش وپژوهش، بابرنامه ریزی ومدیریت صحیح منابع انسانی ومالی وتشخیص درست نیازهای اصلی جامعه درابعاد مختلف اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی قابل تحقق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.