ماه: آبان 1392

محمد مهدی جعفری :امام علی پیروانش را به عقلانیت و استدلال در برابر مخالفان فرامی خواند/ عشق ما به علی در برابر شناخت ما نسبت به علی قرار گرفته است

علی حقیقتی برگونه اساطیر ،علی تنهاست، چه نیازی است به علی؟، جاذبه و دافعه علی، مناقب علی، اما هنوز علی...